Day 8:Puenta la Reina to Estella

Day 9: Estella to Lagrono